مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر
br ENGLISH
اعضای شورای پژوهشی

شورای

پژوهشی

نام

ایمیل

علایق پژوهشی

لینک سامانه علم‌سنجی

دکتر مهران ضرغامی

mzarghami@mazums.ac.ir

Psychiatry, Addiction, Schizophrenia, PTSD

 

http://isid.research.ac.ir/Mehran_Zarghami

دکتر عباس مسعودزاده

masoudzadeh@yahoo.com

Medicine,

Neuroscience,

Psychology,

Emotional and behavioral disorders

 

http://isid.research.ac.ir/Abbas_MasoudZadehhalalkharq

دکتر سید عباس موسوی

 

mmm89099@gmail.com

 

Psychology,

Neuroscience,

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology,

 

http://isid.research.ac.ir/Abbas_Mousavi

دکتر مهدی پور اصغر

me_pourasghar@yahoo.com

psychotherapy, cognitive behavioral hypnotherapy,

Sport,

Addiction

 

http://isid.research.ac.ir/Mehdi_Pourasghar

دکتر عبدالحکیم تیرگری

tirgarih@yahoo.com

Psychotherapy, Medicine,

Nursing,

Psychology

http://isid.research.ac.ir/Abdolhakim_TirgariSeraji

دکتر سید محمد موسوی

smhdmoosavi@yahoo.com

Psychiatry,

Pharmacology,

Neurology,

Cognitive Sciences

 

http://isid.research.ac.ir/Seyedmohammad_Mousavi

دکتر سید حمزه حسینی

 

hosseinish20@gmail.com

Psychosomatic

http://isid.research.ac.ir/Seyedhamzeh_Hosseini

دکتر جواد ستاره

javad_setareh@yahoo.com

Psychiatry,

Sleep disorders

http://isid.research.ac.ir/Javad_Setareh

دکتر عارفه بیگم شفاعت

 

shafaat_arefeh@yahoo.com

Child and Adolescent Psychiatry,

 

http://isid.research.ac.ir/Arefehbeigom_Shafaat

دکتر فروزان الیاسی

 

forouzan.elyasi@gmail.com

Psychiatry,

psychosomatic

 

http://isid.research.ac.ir/Forouzan_Elyasi

دکتر فاطمه شیخ مونسی

 

 

fmoonesi@yahoo.com

Psychotherapy,

Neuroscience,

Medicine

http://isid.research.ac.ir/Fatemeh_SheikhMoonesi

دکتر سمانه فرنیا

 

sm.farnia@gmail.com

Neuroscience,

Medicine,

Psychology,

 

 

http://isid.research.ac.ir/Samaneh_Farnia

دکتر حمیده عظیمی

 

hamidehazimi@yahoo.com

Mental health,

Mental Disorders,

Nursing,

Psychiatry,

Psychology

 

http://isid.research.ac.ir/Hamideh_AzimiLolaty

 

دکتر یداله جنتی

 

 

 

 

 

 

 

 

jannati.yadollah@gmail.com

Medicine, Nursing,

Mental Health & Information

Technology

http://isid.research.ac.ir/Yadolah_Janati

دکتر سیاوش مرادی

d.smor86@yahoo.com

Community and preventive medicine

http://isid.research.ac.ir/Siavash_Moradi

دکتر جمشید یزدانی

Jamshid_yazdani@yahoo.com

Health,

Bio statistics,

Medical research

 

http://isid.research.ac.ir/Jamshid_YazdaniCharati

دکتر حامد قزوینی

Hghazvini1@gmail.com

Neuroscience,

Addiction,

Reward,

Learning and Memory

 

http://isid.research.ac.ir/Hamed_Ghazvini

دکتر علیرضا خلیلیان

khalilianir@yahoo.com

 

Biostatistics

http://isid.research.ac.ir/Alireza_Khalilian

دکتر داوود فرزین

dfarzin@mazums.ac.ir

Neuroscience,

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics,

Psychology,

 

http://isid.research.ac.ir/Davood_Farzin

دکتر شهرزاد خسروی فر

s.khosravifar@mazums.ac.ir

Sleep,

psychopharmacology

 

دکترمریم سفیدگر نیا

m_sefidgarnia@yahoo.com

Cognitive,

Community psychiatry

 

دکترآتنا اندرامی

athena_enderami@yahoo.com

 

 

دکتر مریم رضاپور

Mr.mns.mr@gmail.com

 

 

1399/02/02
Powered by DorsaPortal